Line up - stage B

Stage B
Pátek / 17:30
Stage B
Pátek / 19:00
Stage B
Pátek / 20:30
Stage B
Pátek / 22:15
Stage B
Sobota / 17:00
Stage B
Sobota / 18:30
Stage B
Sobota / 20:00
Stage B
Sobota / 21:30
Stage B
Sobota / 23:00