Zákazy

ZÁKAZY:

 • !!! KÚPANIE NA VLASTNÉ RIZIKO !!!
 • zákaz vstupu / vnášania plechoviek
 • zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš
 • zákaz vstupu / vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov
 • zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín 
 • zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
 • zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu
 • zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika
 • zákaz vstupu / vnášania grilov, plynových varičov
 • zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov
 • zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov
 • zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov
 • zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov
 • zákaz vstupu do areálu festivalu so psom
 • zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené
 • zákaz vstupu na pódium, 
 • zákaz skákania z pódia, 
 • zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
 • zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami
 • zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
 • zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale                      

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY  

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:        

 • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
 • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
 • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa,, nedržať sa v skupinách,
 • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
 • ak ste v stane: posadte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka ) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,      
 • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými onami,                                                      

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV