Organizačné pokyny

  TOPFEST, Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom

                                                   Organizačné pokyny                                                      

     28.6. - 29.6. 2019, areál Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom

VSTUP DO AREÁLU                                                            
Areál festivalu TOPFEST na Zelenej Vode otvorí svoje brány v piatok 28.6.2019 o 9:00. 
 
CENA ZA PARKOVANIE                                                      
Cena za parkovanie automobilov, motocyklov bude 5 eur na celé trvanie festivalu.
 
CENA ZA PARKOVANIE KARAVANOV                              
Cena za parkovanie karavanov s pripojením na elektrickú energiu je 15 eur na celé trvanie festivalu. Vstupenku je možné zakúpiť len v sieti Ticketportal. 
 
OTVORENIE AREÁLU                                                      
Piatok 28.6.2019 o 09:00 hod. otvorenie festivalového areálu (sprístupnené všetky vstupy). Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete budú pred vstupom do areálu prebiehať zvýšené bezpečnostné prehliadky. Z tohto dôvodu počítajte, prosím, s dostatočnou časovou rezervou.
Nedeľa 30.6.2019 o 12:00 uzatvorenie festivalového areálu.
 
DOPRAVA A PARKOVANIE                                                      
Na parkovanie budú vyhradené parkovacie zóny, kotré budú riadne označené. Jedno parkovisko sa nachádza pri zjazde z D1 a ostatné pri vstupe do areálu Zelenej Vody. Všetky budú označené smerovou tabuľou.
 
PREDAJ VSTUPENIEK NA FESTIVALE                      
Zakúpiť vstupenky priamo na festivale bude možné len v pokladniach nachádzajúcich sa pri vstupoch. Všetky pokladňe budú otvorené v piatok 28.6.2019 o 09:00. Cena permanentky na mieste:  45 €
Deti do 10 rokov majú vstup na festival zdarma len po predložení príslušného dokladu (napr. kartička poistenca dieťaťa) 
 
INFORMÁCIE PRE ZŤP                                                  
Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku na festival priamo na mieste za zvýhodnenú cenu 22 € (vstupenka platí na oba festivalové dni, a to po predložení príslušného preukazu). Na sprievodcu sa zľava nevzťahuje.
 

UPOZORNENIE!

Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach, ktoré sú zverejnené na stránke www.topfest.sk. Vstup do areálu je povolený len s platnou VYTLAČENOU vstupenkou. Hometickets musia byť vytlačené na kancelárskom papieri vo formáte A4 s čitateľným čiarovým kódom (nie na foto papieri). Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej (nevytlačenej) forme nebudú akceptované.

BEZPEČNOSŤ                                                          
Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach, resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu, prípadne vyviesť z areálu, osoby v podnapitom stave alebo zjavne pod vplyvom drog či iných omamných látok, pokiaľ bude ich správanie agresívne a neprimerané. Ide o opatrenie súvisiace s bezpečnosťou ostatných návštevníkov festivalu. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (peňazí, dokladov, šperkov, mobilných telefónov a pod.). Odporúčame si dávať pozor na svoje osobné veci a nenechávať ich bez dozoru.
 
INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY                                          
Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny: - nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené, - zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón, - najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách, - ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre, - ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál (deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu, - bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami.
V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV NEPOVOLENÉ PREDMETY            
 
ZÁKAZY   
Do priestorov areálu festivalu TOPFEST je prísne zakázané: zákaz vstupu / vnášania plechoviek zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov zákaz vstupu do areálu festivalu so psom zákaz vstupu /vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené zákaz vstupu na pódium a na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale. Ďakujeme za pochopenie a strpenie pri bezpečnostnej prehliadke pred vstupom do areálu.