Evakuačný plán

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Objekt: Letisko Piešťany

Adresa: 921 01, Žilinská cesta 597/81, Piešťany

A/ Zodpovedné osoby, ktoré budú riadiť evakuáciu Bc Tomáš Mydlo – záchranár
V jeho neprítomnosti riadi evakuáciu Martin Noga.
 
B/ Miesto riadenia evakuácie
Trávnatý priestor pred hlavným pódiom. V prípade zásahu jednotky Hasičského a záchranného zboru z Doľan riadiaci evakuácie spolupracuje s veliteľom zásahu jednotky HaZZ.
 
C/ Osoby a prostriedky,pomocou ktorých bude evakuácia vykonávaná Požiarny poplach pre požiarnu hliadku a osoby nachádzajúce sa v priestore bude vyhlásený volaním „HORÍ“.
Evakuáciu bude vykonávať protipožiarna hliadka, ktorá zabezpečí evakuovanie osôb najviac postihnutých požiarom a dohliada, aby vo zverenom úseku evakuácia prebiehala v určenom smere, v pokoji a rýchlo. Skontroluje, či vo zverenom úseku sú všetky osoby evakuované. Prostriedky evakuácie: vyznačené únikové cesty, únikové východy, vyvedenie - vynesenie z objektu na voľné priestranstvo
 
D/ Spôsob evakuácie a evakuačné cesty Na evakuáciu sa použijú vyznačené únikové cesty a východy – zakreslené v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu.
 
E/ Miesto sústredenia evakuovaných osôb Evakuované osoby sa sústredia na voľnom priestranstve pred hlavným pódiom tak, aby neboli ohrozené požiarom a neprekážali pri zásahu jednotke HaZZ. Kontrolu počtu evakuovaných osôb zabezpečí osoba, riadiaca evakuáciu.
 
F/ Spôsob poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám Prvú pomoc, resp. ošetrenie ranených a privolanie lekárskej záchrannej služby na t.č. 155 zabezpečí osoba, riadiaca evakuáciu. Do príchodu lekára sa základná prvá pomoc poskytne na mieste zhromaždenia prítomnými záchranármi. Vypnutie hlavného prívodu el. energie a plynu zabezpečí osoba, radiaca evakuáciu.
 

5.Návrh opatrení pre fyzickú bezpečnosť návštevníkov

Areál festivalu bude strážený bezpečnostnou a usporiadateľskou službou v počte viac ako 150 členov.

Bezpečnostná a usporiadateľská služba bude na všetkých vstupoch do areálu festivalu, označená nápisom SECURITY na odeve.  V areáli bude na všetkých miestach ktoré nie sú určené pre návštevníkov a v priestore arálu. Člen bezpečnostnej a usporiadateľskej služby je vybavený telefónom a má kontakt na vedenie bezpečnostnej služby. Vedenie bezpečnostnej a usporiadateľskej služby má rádiostanice pre komunikáciu s dispečingom aj s organizátorom. 

Bezpečnostná a usporiadateľská služba:

  • dohliada na bezpečnosť a morálku návštevníkov a zakročuje podľa potreby
  • kontroluje vstupy a výstupy z areálu festivalu 
  • stráži určený majetok na festivale
  • informuje a usmerňuje návštevníkov
  • asistuje a pomáha pri evakuácií návštevníkov.
 
V Piešťanoch, 18.4.2017                                                                                                                                     Martin Noga
                                                                                                                                                                technická produkcia festivalu