Zákazy

ZÁKAZY:

zákaz vstupu / vnášania plechoviek                                                                                                                                                                             zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš                                                                                                                                                       zákaz vstupu / vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov                                                                                               zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín                                                                                                     zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov                                                                         zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu                                                                                                                                                                                                           zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika                                                                                                                                                                                                                               zákaz vstupu / vnášania grilov, plynových varičov                                                                                                                                                   zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov                               zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov                                                                                                                                           zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov                                                                                                                                             zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov                                                                                                                                                 zákaz vstupu do areálu festivalu so psom                                                                                                                                                                   zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené                                                                       zákaz vstupu na pódium,                                                                                                                                                                                                 zákaz skákania z pódia,                                                                                                                                                                                                     zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby                                                                                                         zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami                                                                       zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa                                                                           zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale.                      

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY  

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:        

  • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
  • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
  • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa,, nedržať sa v skupinách,
  • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
  • ak ste v stane: posadte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka ) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,      
  • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými onami,                                                      

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV