Line up - stage B

Stage B
piatok / 17:30
Stage B
piatok / 19:00
Stage B
piatok / 20:30
Stage B
piatok / 22:15
Stage B
sobota / 17:00
Stage B
sobota / 18:30
Stage B
sobota / 20:00
Stage B
sobota / 21:30
Stage B
sobota / 23:00