Oficiálne vyjadrenie organizátora

Vzhľadom na nedávne udalosti a súvisiace vyjadrenia médií aj v súvislosti s festivalom TOPFEST považujeme za nevyhnutné uviesť, že spoločnosť Morning Net, s.r.o., ako organizátor festivalu TOPFEST a ďalších podujatí, riadne pokračuje v ich príprave a organizácii. Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by sa festival nemal konať, alebo by jeho priebeh mal byť zmenený. Podľa našich informácií bolo vznesené obvinenie voči osobe, ktorá je ale len jedným z členov organizačného tímu a netýka sa jeho práce pre našu spoločnosť.  Nijakým spôsobom tak toto trestné konanie nemá vplyv na činnosť našej spoločnosti a prípravu festivalu, ktorá  naplno pokračuje. Dezinformácie o zrušení festivalu považujeme za nekalé konanie v snahe poškodiť meno festivalu a jeho umelecký prínos pre divákov, preto spoločnosť zvažuje ďalšie právne kroky na ochranu svojho dobrého mena a dobrého mena festivalu. 

Okrem toho chceme poukázať i na skutočnosť, že doposiaľ v tomto štáte stále platí prezumpcia neviny, ktorú pri svojej práci hodláme rešpektovať.

Ďakujeme