Bezpečnostné pokyny

 • O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie areálu festivalu. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a SBS.
 • Povinnosť SBS:
  • Osobná prehliadka návštevníka a všetky úkony na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu (je zakázané do areálu vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie návštevníkov)
  • Zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu alebo vynesenie ich majetku z festivalového mestečka /alebo areálu festivalu
  • Nevpustiť do areálu, prípadne vyviesť z areálu osoby v podnapitom stave, pod vplyvom drog či iných omamných látok pokiaľ je ich správanie agresívne a neprimerané
  • zamedzenie vstupu  návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY

 • Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:        

  • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
  • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
  • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa,, nedržať sa v skupinách,
  • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
  • ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka ) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,      
  • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami,   

V PRÍPADE  EVAKUÁCIE SA RIADŤE POKYNMI USPORIADATEĽOV.

NEPOVOLENÉ PREDMETY

Do priestorov Zelenej vody je prísne zakázané:

 • zákaz vstupu vnášania plechoviek
 • Zákaz vstupu sklených fliaš, pohárov, nožov, dáždnikov
 • zákaz vnášania a vynášania akýchkoľvek alkoholických či nealkoholických nápojov a občerstvenia (na festivale je zabezpečené dostatočné množstvo stánkov s občerstvením a nápojmi
 • zákaz vstupu pyrotechnických predmetov, výbušnín, horľavín
 • zákaz vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov
 • zákaz vnášania zbraní akéhokoľvek druhu
 • zákaz vnášania profesionálnych fotoaparátov, audiovizuálnych nahrávačov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov
 • zákaz používania blesku
 • zákaz vstupu ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť iných účastníkov
 • zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie na stanovanie vyhradené
 • zákaz  vstupu na pódium a na miesta, na ktoré je vstup povolený len osobám na to určeným

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pokynov usporiadateľa.