INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV K SMS SÚŤAŽI

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti ERATOS s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Zákon a nariadenie GDPR nadobudnú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

ERATOS s.r.o. (ďalej aj ako „ERATOS“).

 

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou ERATOS s.r.o. určená.

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany ERATOS s.r.o.

 

 • prezentácia a organizácia súťaže
 • vyhodnotenie súťaže
 • oslovenie výhercu
 • ďalšia komunikácia s výhercom súťaže
 • odovzdanie ceny

 

 

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a oprávnený záujem ERATOS s.r.o., ktorým je organizácia a prezentácia súťaže.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokáti
 • osoby poverené výkonom činností pre ERATOS s.r.o.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

ERATOS s.r.o., ako prevádzkovateľ, nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

.ERATOS s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a 12 mesiacov po skončení súťaže.

 

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od ERATOS s.r.o. prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu, osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči ERATOS s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@topfest-ma.sk