PRAVIDLÁ SMS súťaže Adrenalínová festivalová jazda (ďalej len ,,súťaž“)

 

Organizátor súťaže: ERATOS s.r.o. (ďalej len organizátor)

 

SMS súťaž prebieha v čase od 24.5.2022 00:00 hod. – 30.9.2022 12:00

 

 1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom zaslania SMS v správnom tvare, t.j. ak pošle SMS v tvare ERATOS (ďalej len ,,SMS v správnom tvare“) na číslo 6666 súťaží tak o hlavné ceny Motocykel značky Ducati Panigale V4 S, zapožičanie automobilu na 3 mesiace značky Škoda Superb, víkendový pobyt v Hoteli Lahofer v Znojme, Maxi balík alkoholických nápojov v hodnote 400 Eur a voucher na 10 lístkov na ľubovoľný festival, ktorý usporiada organizátor súťaže v roku 2023 (ďalej len “hlavná cena”).
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť aj prostredníctvom zaslania SMS v správnom tvare, t.j. ak pošle SMS v tvare ERATOS a kód, napríklad ERATOS 1234556 (ďalej len ,,SMS v správnom tvare“), pričom kódom je číslo vstupenky na aktuálne propagované podujatie, súťaží tak okrem  hlavnej ceny navyše o 3 týždenné festivalové balíčky: Mini, Midi a Maxi festivalový balíček nápojov a reklamných premetov od sponzorov (ďalej len “týždenná cena”). Súčasťou Maxi balíka bude aj voucher na Burger kombo, ktorý obsahuje ľubovoľný burger, hranolky a nápoj v ktorejkoľvek prevádzke Regal Burger na Slovensku.
 3. Súťažiaci, ktorý pošle SMS v správnom tvare s kódom ERATOS bude do súťaže zaradený toľkokrát, koľkokrát pošle správnu. Počet SMS prijatých do súťaže s týmto tvarom z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený.
 4. Súťažiaci, ktorý pošle SMS v správnom tvare ERATOS a kód bude do súťaže zaradený trikrát, t.z. akoby poslal jednu SMS v správnom tvare trikrát. Počet takto poslaných a prijatých SMS do súťaže s týmto tvarom z jedného čísla je obmedzený na jednu. Pri zaslaní ďalšej SMS v tvare ERATOS a kód z jedného čísla, príde súťažiacemu odpovedná SMS, že “Lutujeme, ale uvedeny kod uz bol v sutazi pouzity. S rovnakym kodom sa mozete do sutaze zapojit len raz.” Výherca bude žrebovaný každý piatok o 18:00 hod.
 5. Výherca bude kontaktovaný telefonicky na vyžrebované telefónne číslo. Organizátor bude žrebovať pri týždenných cenách troch výhercov a troch náhradníkov. Pri hlavnej cene piatich výhercov a piatich náhradníkov. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom spojiť do 24 hodín, prepadá mu nárok na výhernú cenu a organizátor tak osloví náhradníka v takom poradí, ako bol vyžrebovaný. V prípade, že sa nepodarí spojiť s niektorým z výhercov ani použitím všetkých náhradníkov, tak ceny prepadajú a nebude sa ďalej žrebovať.
 6. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti: uviesť svoje meno, priezvisko, presnú adresu, spôsob a miesto prevzatia výhry. Pri týždenných výhrach si organizátor vyhradzuje právo odovzdať výhry na podujatí, ktorého sa súťaž týkala. V prípade hlavných výhier, si organizátor vyhradzuje právo odovzdať výhry vo svojom sídle v Piešťanoch.
 7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami SMS súťaže.
 8. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 9. Cena za jednu odpovednú SMS je 1,20 € s DPH.
 10. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03.
 11. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže.
 12. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na Cenu. Spory o vlastnícke právo na Cenu nebudú mať vplyv na odovzdanie Ceny osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte, t.j. osobe, ktorá sa preukáže MT resp. SIM kartou, cez ktorú bol odoslaný výherná SMS a ktorá splní podmienky získania výhry definované v tomto štatúte. Nebezpečenstvo škody na Cene prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
 13. Cena bude odovzdaná v termíne, spôsobom a na mieste určenom organizátorom.
 14. Organizátor je zároveň oprávnený tento štatút a podmienky v ňom obsiahnuté, najmä, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa súťaže a získania Ceny, kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť.
 15. Tieto pravidlá sú zverejnené na www.topfest.sk. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko organizátora. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
 16. Výhry v súťaži podliehajú zdaneniu podľa zákona.
 17. Zaslaním SMS správy súťažiaci, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia súťaže a organizácia súťaže, jej vyhodnotenie, oslovenie výhercu a ďalšia komunikácia s výhercom súťaže, ako aj odovzdanie ceny. Vzhľadom k účelu organizátor, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Osobné údaje sa spracúvajú výlučne po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a 12 mesiacov po skončení súťaže. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako súhlas udelila. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od organizátora vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Okrem vyššie uvedeného patria dotknutej osobe aj ostatné práva v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania. V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré nemajú byť podľa organizátora súťaže predmetom zberu, takéto údaje budú zo strany prevádzkovateľa zlikvidované.

Vzhľadom ku skutočnosti, že dňom 25.05.2018 nadobúdajú účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle tohto bodu pravidiel súťaže sa bude dňom 25.05.2018 považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Informácie v zmysle § 19 zákona sú špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok súťaže s názvom „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

 1. Zaslaním SMS správy súťažiaci súčasne udeľuje organizátorovi v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov privolenie na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, vyhotovených v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže.
 2. V prípade neoverenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže v rámci obdobia 24 hodín po vyžrebovaní výherca stráca nárok na získanie Ceny a organizátor má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou Cenou.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je príloha č. 1 – INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

Organizátor, Bratislava 23.5.2022