CENA ZA PARKOVANIE:

Na parkovanie je vyhradená parkovacia zóna. Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme o rešpektovanie jej pokynov. Na parkoviskách je zakázané stanovať.

Cena:

1deň/5€

2deň/10€

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

I. Prevádzková doba parkoviska pri areáli zelená voda je stanovená po dobu konania festivalu TOPFEST s tým, že v deň začatia festivalu sa otvára najneskôr o 12 hodine a končí sa dve hodiny po uzavretí areálu.

II. Príjazd k festivalu a parkovisku je označený dopravným značením schváleným Políciou SR. Príjazdové a odjazdové cesty sú vyznačené na mape festivalu.

III. Umiestnenie jednotlivých vozidiel určuje parkovacia služba. Návštevníci pohybujúci sa po parkovisku sú povinný riadiť sa pokynmi prevádzkového poriadku a prítomnej služby.

IV. Návštevnici môžu využiť naše služby, pokiaľ ich vozidlo spĺňa normy cestného poriadku tj. platná registračná značka a technický stav vozidla.

V. Pri vjazde auta na parkovisko návštevník obdrží parkovaciu kartu, ktorá umožní opakovaný vjazd a výjazd vozidla po celu dobu trvania festivalu TOPFEST. Návštevník je povinný umiestniť parkovaciu kartu viditeľne za čelné sklo automobilu a mať ju tam po celú dobu využívania služieb parkoviska.

VI. Po príjazde na parkovisko budú návštevníci navigovaný na najbližšie voľné parkovacie miesto obsluhou parkoviska.

VII. Parkovanie v iných častiach ako je vyznačené v mapke je prísne zakázané a bude postihované. Taktiež sa vystavujete nebezpečenstvu odtiahnutia.

VIII. Po vjazde na parkovisko a po celú dobu vužívania služieb parkoviska je klient povinný dodržiavať bezpečnostné, hygienické, aj požiarné predpisy. Platí prísny zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu, zakladanie alebo manipulovanie s otvoreným ohňom, pyrotechnikou či výbušninami. Taktiež platí v celom priestore parkoviska zákaz stanovania, spania v autách aj mimo nich.

IX. Na celej ploche parkoviska je zakázané prekračovať rýchlostný limit 15 km/h a predvádzať neprimerané manévrovanie, aby nedošlo k zraneniu osôb, alebo k poškodeniu cudzieho majetku.

X. Žiadame návštevníkov, aby nenechávali vo vozidle žiadne peniaze ani iné cenné veci. Ďalej žiadame návštevníkov, aby na pakovisku neodkládali svoju batožinu tak, aby vadila ostatným prichadzajúcim automobilom.

XI. Na parkovisku platí výslovný zákaz užitia omamných a psychotropných látok.