EOBECNÉ PODMIENKY USPORIADATEĽA festivalu TOPFEST

spoločenského podujatia (ďalej aj ako „festival“ v príslušnom gramatickom tvare) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu. Usporiadateľom festivalu je Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, IČO: 50 858 386, zapísaná v Obchodnom registri OS BA, Odd.: Sro, vložka č.: 121831/Bratislava I.(ďalej aj ako „usporiadateľ“).

Zaplatené vstupné na festival sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za náramok – osobná a individuálna identifikácia návštevníka nahrádzajúca návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival (ďalej aj ako „Festivalový náramok“). V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania festivalu, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu a/alebo jeho usporiadateľov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.

Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im Festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival. Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

ALKOHOL A DROGY: Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

FOTO A VIDEO: Na festivale môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú používať na zhotovovanie snímok z vystúpení interpretov a s použitím blesku. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa. Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas festivalu alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady.

PARKOVANIE:
Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených.

PRESS:
Proces akreditácie prebehne v polovici júna. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť akreditáciu novinárovi alebo fotografovi. Akreditovaní novinári a fotografi majú na festival voľný vstup na základe presspasov a fotopasov, ktoré im budú odovzdané na základe dohodnutých inštrukcií s PR managerom festivalu. Akreditovaní novinári a fotografi musia nosiť pri sebe neustále označenie press a festivalový náramok, ktorý im umožní pohyb pod pódiami. O obmedzeniach budú informovaní v Presscentre, kde im budú poskytnuté aj informácie o termínoch tlačových konferencií s účinkujúcimi a ďalšie podrobnosti.

PRVÁ POMOC:
V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci (ďalej aj ako „SPP“). Stanovisko SPP bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení je možné SPP bezodkladne vyhľadať. V chladničkách v priestoroch SPP bude možné uskladňovať lieky. Nie je povolené zneužívať služby SPP v neodôvodnených prípadoch.

SBS:
Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

STANOVÉ MESTEČKO:
Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné v areáli festivalu iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníci majú zakázané stanovať pri autách, na parkoviskách a iných priestoroch, ktoré nie sú vyhradené výlučne na účely stanového mestečka. Vstup do areálu stanového mestečka je povolený iba s neporušeným Festivalovým náramkom umiestneným na zápästí návštevníka. Návštevníci sú povinní udržiavať poriadok a čistotu a dodržiavať hygienické predpisy. Návštevníci majú zakázané zakladať ohne a sú povinní počínať si tak, aby nezapríčinili nebezpečenstvo požiaru. Návštevníci nesmú do stanového mestečka vstupovať s transparentmi, pyrotechnickými predmetmi, výbušninami a horľavinami, omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi, zbraňami akéhokoľvek druhu, akýmikoľvek predmetmi ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť návštevníkov a pod.

Do stanového mestečka je povolené vnášať plastové fľaše. Návštevníci nesmú obťažovať svoje okolie v stanovom mestečku nadmerným hlukom, používať zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou a vstúpiť do areálu stanového mestečka so psom. Návštevníci sa zaväzujú dodržiavať všetky pokyny usporiadateľa a ním poverených osôb. Návštevníci sa zaväzujú pred odchodom zo stanového mestečka zbaliť svoje stany, spacáky, karimatky a ostatné veci, ktoré do stanového mestečka vniesli. Návštevníci sa zaväzujú opustiť stanové mestečko a areál festivalu najneskôr do 12:00 hod. dňa 28.06.2020. V prípade, ak návštevníci neopustia stanové mestečko a areál festivalu alebo nevypracú a/alebo neodnesú svoje veci zo stanového mestečka a areálu festivalu do 12:00 hod. dňa 28.06.2020, dávajú pracovníkom SBS súhlas, aby zabezpečili odchod resp. vyvedenie návštevníkov a/alebo vynesenie ich vecí z areálu festivalu, pričom za prípadne vzniknuté škody na majetku návštevníkov festivalu v súvislosti s touto činnosťou pracovníkov SBS, resp. v súvislosti s neuposlúchnutím pokynov pracovníkov SBS, zodpovedajú návštevníci festivalu.

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY  

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:        

  • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
  • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
  • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa,, nedržať sa v skupinách,
  • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
  • ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka ) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,      
  • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami,   ​

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV                                                   

VSTUPNÉ:
Osoby mladšie ako 10 rokov majú povolený vstup zdarma. Osobám mladším ako 12 rokov je povolený vstup a účasť na festivale iba v sprievode dospelej osoby. Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup a účasť na festivale po 21. hodine iba v sprievode dospelej osoby. Vstup a účasť všetkých návštevníkov na festivale je na ich vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť ich zákonných zástupcov v prípade, ak nie sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu. Festivalový náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení zodpovedajúcom rozsahu priestorov a doby, na ktorú bola vstupenka zakúpená. Festivalovým náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe/výstupe z areálu festivalu a pri vyzvaní v jeho priestoroch.

Festivalový náramok sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez Festivalového náramku budú vyvedení z areálu festivalu. Festivalový náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania festivalu. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež Festivalového náramku je zodpovedný výlučne návštevník. Neplatný je náramok, ktorý je akokoľvek poškodený alebo upravovaný. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyviesť návštevníka z areálu ihneď po zistení, že Festivalový náramok je akokoľvek upravovaný.

Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa. Vstupenka a Festivalový náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo Festivalový náramok je neplatná. Usporiadatelia alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu festivalu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať Festivalový náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného, resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

POKLADŇA:
V pokladniach sa budú môcť návštevníci dozvedieť všetky potrebné informácie o účinkujúcich, programe a podrobné informácie o festivale, prípadne ako výhercovia lístkov zo súťaží, vyzdvihnúť si Festivalový náramok.

KLADNÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCA:
Každý návštevník by si so sebou mal vziať občiansky preukaz, preukaz poistenca, peňažnú hotovosť, hygienické potreby, stan a spacák v prípade, že bude stanovať, opaľovacie krémy, pršiplášte, lieky. Na stanici prvej pomoci budú chladničky, do ktorých bude možné lieky odložiť, aby sa zachovali v chlade a používať podľa potreby. Veci, ktoré sú zakázané, sú uvedené v sekcii ZÁKAZY.